Some Common Arabic Phrases

General:

Yes
No
Please
God Willing

Greetings:
Greeting (Peace be upon you)
Greeting (in reply)
Good morning
Good morning (in reply)
Good evening
Good evening (in reply)
Hello
Hello (in reply)
How are you?
Fine, thank you
Welcome
Welcome (in reply)
Goodbye

 

"How are you?"
Arabic (Middle East) [to man] 
Arabic (Middle East) [to woman]
Arabic (Algeria)
Arabic (Egypt) [to a man]
Arabic (Egypt) [to a woman]
Arabic (Egypt) [to a group]
Arabic (Egypt) [answer by a man]
Arabic (Egypt) [answer by a woman]
Arabic (Egypt) [answer by a group]
Arabic (Egypt)
Arabic (Kuwait)
Arabic (Kuwait) [answer]
Arabic (Lebanon
Arabic (Morocco)
Arabic (Morocco)
Arabic (Morocco) [answer]
Arabic (Morocco)
Arabic (Morocco) [answer]
Arabic (Morocco) [to man]
Arabic (Morocco) [to woman]
Arabic (Morocco) [to a group of people]
Arabic (Morocco) [informal]
Arabic (Palestine) [to a man]
Arabic (Palestine) [answer]
Arabic (Palestine) [to a woman]
Arabic (Palestine) [answer]


"What is your name?"
Arabic (Mideast, North Africa) [to man]
Arabic (Mideast, North Africa) [to woman]
Arabic (North Africa)
Arabic (Egypt) [to man]
Arabic (Egypt) [to woman]
Arabic (Kuwait) [to man]
Arabic (Kuwait) [to woman]
Arabic (Morocco)
Arabic (Morocco)
Arabic (Middle East) [classical Arabic]


"My name is..."
Arabic (Middle East, Northern Africa)


"Welcome"
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt)
Arabic (North Africa)


"Good morning"
Arabic (N Africa, Middle East)
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt) [answer]
Arabic (Egypt)
Arabic (Lebanon)
Arabic (Morocco)


"Good afternoon"
Arabic (N Africa, Middle East)
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt) [reply]
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt)
Arabic (Lebanon)
Arabic (Morocco)


"Good evening"
Arabic (North Africa, Middle East)
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt) [answer]
Arabic (Egypt)
Arabic (Morocco)


"Good night"
Arabic (North Africa, Middle East)
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt) [to a man]
Arabic (Egypt) [to a woman]
Arabic (Egypt) [to a group]
Arabic (Egypt) [answer to a man]
Arabic (Egypt) [answer to a woman]
Arabic (Egypt) [answer to a group]


"Please"
Arabic (N Africa, Mideast) [to man]
Arabic (N Africa, Mideast) [to woman]
Arabic (N Africa, Mideast) [to group]
Arabic (N Africa, Mideast) [formal;by man]
Arabic (N Africa, Mideast) [formal;woman]
Arabic (N Africa, Mideast) [formal;group]
Arabic (Egypt) [please take it; to man]
Arabic (Egypt) [please take it; to woman]
Arabic (Egypt) [please take it; to group]
Arabic (Iraq, Syria)
Arabic (Iraq)
Arabic (Morocco)
Arabic (North Africa)


"I don't understand"
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Syria)
Arabic (Egypt) [by man]
Arabic (Egypt) [by woman]
Arabic (Egypt)
Arabic (Morocco)
Arabic (North Africa)


"Do you speak English?"
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Egypt)
Arabic (Egypt) [to a man]
Arabic (Egypt) [to a woman]
Arabic (Morocco)
Arabic (North Africa) [to man]
Arabic (North Africa) [to woman]


"Yes"
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (North Africa)
Arabic (North Africa)
Arabic (Egypt)
Arabic (Iraq)
Arabic (Morocco)
Arabic (Syria)


"No"
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (Middle East, North Africa)
Arabic (North Africa)
 

 

Na’am
La
Min fadlak (m) / min fadliki (f)
In shaa’a l-laah


As-salaamu alaykom
Wa alykom is salaam
Sabah il-khayr
Sabah in nuwr
Masa il-khayr
Masa il-nuwr
Marhaba
Marhabtayn
Kayf haalak (m) / Kayf haalik (f)
Zayn, shukran (m) / zayna shukran (f)
Ahlan wa sahlan
Ahlan flyk (m) / ahlan flyki (f)
Ms is salaama

 


Kif Haalak?
Kif Haalik?
Wach rak?
Izzayak?
Izzayik?
Izzayukum?
Kwayyis ilHamdu lillah
Kwaysa ilHamdu lillah
Kwaysin ilHamdu lillah
Akhbaarak eh?
Eshlonik?
Ibkhair
Kif el sahha?
Labas?
Kif Halek?
Labas, barak llahu fik
Kulshi bikhair?
Bikhayr lHamdu llah
Ki dayer?
Ki dayra?
Ki dayrin?
Ash khbarak?
Kifak?
Mneeh
Kifek?
MneehaMaa 'ismak?
Maa 'ismik?
Wesh esmik?
Ismak ay?
Ismik ay?
Sh-ismak?
Sh-ismitch?
Smeetik?
Smeetik min fadlik?
Masmuk?'Ismi...Merhaba
Marhaban
Ahlan wa sahlan
MarHabanSabaah al-khayr
SabaaH el kheer
SabaaH el nuur
Sabar el rir
Sabah el-khayr
Sbah lkhirMasaa al-khayr
Misae' el kher
Misaa' el nur
Messa el rir
Naharak
Masaa el-khayr
MselkhirMasaa al-khair
Misaa' el kher
Misaa' el nur
Messa el rir
MselkhirMasaa al-khair
Messa el rir
TisbaH 'ala kher
TisbaHi 'ala kher
TisbaHu 'ala kher
Wenta bikher
Wenti bikher
Wantu bikherMin fadlak
Min fadlik
Min fadlukum
Law samaht
Law samahti
Law samahtu
Itfaddel
Itfaddeli
Itfaddelu
Balla
Rajaa'an
'Afak
Min faDlikMa afham
'Ana laa 'afham
Maa fhamt aleek
Mosh fahem
Mosh fahmah
Ana mish faahem
Ma ke nifhimsh
Me nifhemshHal tatakalam al-inglizia?
Hal tatakalam inglizi?
Bitakalam inglizi?
Enta bititkallim inglizi?
Enti bititkallimi inglizi?
Wesh ke-ttkillim en-nigliza?
Tahdar l-ingliiziyya?
T'hadrii l-ingliiziyya?Naam
Naghham
Iih
N'am
Aiwa
Ii
Iyeh
EeLay
Laa
La
Lela